Committees

The Executive Committee (Term of 2018-2020)
President:
President Elect:
Secretary:
Treasurer:
Chairman of the Board:
Allen Li, PhD
Dian Wang, MD,PhD
Shiyu Song, MD,PhD
Brian Wang, PhD
Weining Zhen, MD
The Executive Board of Directors (Term of 2018-2020)
Chairman:
Members:
Fangfang Yin, PhD
Yue Cao, PhD
Joe Chang, MD, PhDY
Ying Hitchcock, MD
Jian-Yue Jin, PhD
Feng-Ming (Spring) Kong, MD, PhD
Allen Li, PhD
ZhongXing Liao, MD
Shiyu Song, MD, PhD
Dian Wang, MD, PhD
Ping Xia, PhD
Ying Xiao, PhD
Di Yan, PhD
Fang-Fang Yin, PhD
Ning J. Yue, PhD
Weining Ken Zhen, MD